Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied
Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten die worden aangeboden in de webshop van Me Glusta. In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ligt juridisch vast welke de rechten en de plichten zijn van zowel eenmanszaak Me Glusta en van de gebruiker als klant van onze webshop. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn vanaf de opening van onze webshop van kracht en zijn steeds raadpleegbaar op onze website. Me Glusta heeft het recht deze voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Ingeval van wijziging zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden geldig op het moment van uw bestelling van toepassing.
Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Aanbod en Prijzen
Onze prijzen zijn ondubbelzinnig aangegeven in euro (€) en zijn inclusief alle Belgische taksen en Belgische BTW. Wij berekenen voor onze klanten geen andere onverwachte kosten behoudens eventuele verzend- en/of leveringskosten.
De prijzen, de producten en hun omschrijving zijn geldig zolang zij vermeld staan in de webshop, maar zij gelden altijd onder voorbehoud van onvrijwillige fouten in de omschrijving, in de prijs of in de beschikbare hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar deze verminderen noch de waarde noch de kwaliteit van het artikel. De foto’s in de webshop tonen het betreffende product op een zo goed mogelijke manier, maar het is altijd mogelijk dat het product afwijkt van de foto meer bepaald en heel specifiek in het geval van kleuren. De foto’s hebben dan ook geen enkele contractuele waarde. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor typ- of andere fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.
Me Glusta heeft het recht om ten allen tijde de prijzen aan te passen. Desondanks is de prijs van uw bestelling deze die vermeld staat op uw orderbevestiging.
De producten blijven onze eigendom tot wij de volledige koopsom definitief ontvangen hebben.

3. Bestelling plaatsen en betaling
Bestellingen kunnen geplaatst worden voor 18u de woensdag om de zaterdag te kunnen worden afgehaald op een afhaalpunt, naargelang de keuze van de klant. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u automatisch een orderbevestiging, alsook een betaalbevestiging.
Voor de betaling van uw bestelling werken wij samen met Mollie. Zo bieden wij onze klanten een professionele betaaloplossing aan. Als klant bent u 100 % zeker van een betaling op een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier.
U kan betalen via Home banking (Bancontact/mister Cash) en paypal.
Van zodra u op de betalingsknop klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van Mollie die in alle veiligheid uw financiële gegevens verzamelt en uw betaling verwerkt. Me Glusta wordt in real time op de hoogte gebracht van uw betaling. Zo kunnen wij uw bestelling zonder vertraging uitvoeren.

4. Leveringen
Als klant staat u in voor de ontvangst en controle van de goederen bij levering. Mocht u na het openen van het pakket vaststellen dat het product beschadigd is, dan dient u binnen de 24u ons schriftelijk op de hoogte te brengen. In geval van schade hebben we een foto nodig en bijhorende gedetailleerde uitleg om een schadedossier te kunnen opmaken.
Meldingen achteraf kunnen door ons niet meer in behandeling genomen worden. Als klant weet u dat Me Glusta niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra u het pakket aangekocht heeft.
Ondervindt u een probleem met uw bestelling gelieve dan onmiddellijk contact met ons te nemen. Wij streven er immers steeds naar een oplossing te vinden voor eender welk probleem met betrekking tot uw bestelling.
Indien het product niet voorradig is, krijgt u hiervan melding bij het plaatsen van uw bestelling.

5. Klachtenregeling, geschillen en retour van aangekochte goederen
Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van uw bestelling kunt u ons steeds contacteren. Wij garanderen u uw vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@meglusta.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te accuraat behandelen.
Geleverde goederen worden niet teruggenomen, noch gecrediteerd en de tijdige formulering van een klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting.
De verkoop waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de koper.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit

6. Niet-conformiteit van goederen
Alle producten die via deze webshop worden aangeboden zijn te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de webshop hebben echter geen enkele contractuele waarde.
De consument dient meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan te controleren.
Als het ontvangen product niet overeenstemt met het door de consument bestelde product of als het beschadigd is, kan de consument het door het volgen van de bepalingen van en de instructies in artikel 5

7. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid
Me Glusta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit een laattijdige levering, een niet-conforme levering of een niet-levering.
De enige vorm van schadevergoeding waarop onze klant aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten die niet werden geleverd. Me Glusta kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, machinebreuk, vorst, waterschade, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de klant of een derde persoon en in het algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van de koper. Mogelijke voorbeelden zijn: een onvolledig, onduidelijk of fout leveringsadres invoeren zodat de zending niet kan worden uitgereikt, … Deze opsomming is niet exhaustief.

8. Herroepingsrecht voor consumenten
Dit artikel is enkel van toepassing op de verkoop aan Consumenten, namelijk iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
Na bestelling heeft de consument geen mogelijkheid meer op een bestelling te annuleren. Door reden van gezondheidsbescherming, de specifieke bewaarvoorschriften en beperkte houdbaarheid van onze producten worden geleverde goederen niet teruggenomen, noch gecrediteerd.

9. Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10. Privacybeleid
Voor Privacy en cookiebeleid verwijzen wij u door naar de specifieke voorwaarden.

11. Tot slot
De klant verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór hij een bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in.
We proberen onze webshop en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen? Twijfelt u over uw rechten of plichten? Heeft u een vraag over uw bestelling of levering? Heeft u vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact op. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.